اندازه متن
Aa Aa

بیانیه سی و ششمین سالگرد تاسیس شورا ۱۰

فصل دهم:

دوران جدید، ضربه ویران کننده بر ولایت خامنه ای

 تکالیف انقلابی و مهمترین مواضع ما

 

۹۵- رویدادهای یک سال گذشته به ویژه پس از انتقال سازمانیافتة رزمندگان مستقر در زندان لیبرتی به کشور آلبانی، شرایط جدیدی ایجاد کرده است. با پایان محاصره ضد انسانی مجاهدان اشرفی، اکنون این ولایت خامنه ای است که در محاصرة سیاسی مقاومت سازمانیافته و آلترناتیو دموکراتیک قرار گرفته است.

مقاومت ایران در تمامی رویدادهایی که به حیات و سرنوشت مردم ایران مربوط میشود، علیه دشمن مردم که رژیم حاکم است، باید بطور جدی درگیر باشد. در مهمترین جدال درون حکومت، یعنی معیار سنجش مشروعیت نظام، تلاشهای مقاومت برای افشای «ولایت فقیه در تئوری و عمل» تعیین کننده بوده است. خامنه ای در مراسم حکومتی روز ۱۴خرداد بر سر گور خمینی، دو هفته بعد از جدال انتخاباتی رژیم، در باره اثرگذاری شعار «نه جلاد ، نه شیاد» سخنان مبسوطی در بارة دهة شصت ایراد کرد و گفت : «من توصیه می‌کنم به کسانی که اهل فکرند، اهل تأملند و راجع به دهة شصت قضاوت می‌کنند، جای شهید و جلاد عوض نشود».

کابوس خامنه ای از «فتنه» و «منافقین»، تمجید او از فیلم پر هزینه و فاشیستی «ماجرای نیمروز» که علیه سازمان مجاهدین خلق ایران ساخته شده است و هرزه درایی روزمرة مزدوران ریز و درشت او علیه جنبش مقاومت از طریق ساختن دهها فیلم و سریال، انتشار هزاران کتاب و مقاله و برگزاری روزمرة نمایشگاه عکس، به خاطر مداخلة فعال نیروهای مقاومت و انقلاب دموکراتیک در رویدادهای سیاسی است.

 

۹۶- شورا در بیانیة سال گذشته خود اعلام کرد: «دلیل اصلی کابوس فتنه که ولی فقیه را رها نمی کند، این است که بحران حاکمیت از سال 1388 وارد مرحله بحرانهای غیرقابل مهار شده و وضعیت انفجاری جامعه به رغم افت و خیزهای آن به طور مداوم و شدت یابنده ادامه دارد. بحرانهای بی علاج اقتصادی- اجتماعی و فریادها و گردهماییهای اعتراضی فزاینده ارتش محرومان، سرکوب شدگان، غارت شدگان و بیکاران یک بحران و موقعیت انقلابی را فراهم کرده است.

شورا در این باره خاطرنشان کرده بود ، در بحران کنونی كه موقعیت عینی انقلابی و در واقع بحران سرنگونی رژیم را بارز كرده، مؤلفه های داخلی، منطقه ای و جهانی به طور بی سابقه یی درهم تنیده شده اند. به طور قطع می توان گفت ولایت خامنه ای فاقد ظرفیت و توان برای برون رفت از این بحران است. هیچ راهکاری از سوی ولی فقیه و دولت روحانی، حتی نوشیدن جام زهر اتمی و در نتیجه آن سازش احتمالی بیشتر با غرب، نمی تواند حکومت را از گردابی که در آن افتاده است نجات دهد.

رژیم زهرخورده، برهم خوردن تعادل در بالا، افزایش اعتراضها و خیزشهای اجتماعی در پایین، و درهم شكستن پیاپی سپرها و خاكریزهایش در خارج از ایران- كه آنها را عمق استراتژیك خود قلمداد می كند. برای این كه در تهران و داخل ایران مجبور به مقابله نشود- در تقدیر دارد.

شکست غیرقابل ترمیم خامنه ای در دورة ۸ساله احمدی نژاد و اکنون تجربه ناکام حسن روحانی، بازهم ثابت کردند که هیچ راه حلی از درون این رژیم و هیچ چشم اندازی برای خروج رژیم از مهلكة بحرانهای كنونی وجود ندارد» (بیانیة شورا-مرداد139۵).

 

۹۷- با شکست خامنه ای در یکدست سازی حاکمیت، ضربة ویران کننده یی بر ولایت آشفتة او وارد آمده و بحران جانشینی ولی فقیه نیز به گره کوری در نظام پوسیده ولایت فقیه تبدیل شده است. بنابراین همة آن عواملی که از بیانیة شورا در سال 1395 در چند جملة بالا ذکر شد، علیه رژیم و به سود مقاومت سازمانیافته و جنبشهای مردمی تشدید می شود. در اثر زهر مرگبار شقه در رأس نظام و گرداب بحرانهای درونی و پیرامونی رژیم، چشم انداز تحول و نقشة راه سرنگونی استبداد مذهبی ولایت فقیه با تمامی دسته بندیها و باندهای درونی آن به دست خلق قهرمان ایران و نیروهای انقلاب دموکراتیک و مقاومت سازمانیافته مشخص شده است.

 

۹۸- شکست خامنه ای در نمایش انتخابات، اوج گیری جنبشهای اجتماعی، تلاشهای بی وقفة مقاومت سازمانیافته و شرایط و جبهة بندیهای جدید در خاورمیانه و در سطح جهان، دوران جدیدی را در چشم انداز قرار داده است. شرکت قشون تروریستی خامنه ای در چند جنگ منطقه ای، وضعیت را برای اکثر کشورهای منطقه و توده های محروم این کشورها غیر قابل تحمل کرده است. در مقابل سیاستهای سرکوبگرانه رژیم در داخل و سیاستهای آشوبگرانه و مخرب این رژیم در خاورمیانه، شورای ملی مقاومت ایران «به مثابه یگانه جایگزین دموکراتیک و مردم گرا، با خطوط سیاسی و کارکرد داخلی، منطقه ای و بین المللی و با استحکام تشكیلاتی، سازمانیافتگی و با فداکاری و شور و شوق رهایی از رژیم ولایت فقیه و همه دسته بندیها و باندهای درونی آن»، قرار گرفته است.

ما بازهم تأکید می کنیم که راه سخت و پیچیده مبارزه برای رهایی مردم ایران را بدون هرگونه تردید و وسواس تا سرنگونی رژیم استبدادی مذهبی ولایت فقیه و استقرار آزادی، دموکراسی، حاکمیت مردم و صلح همزیستی مسالمت آمیز در منطقه با هر هزینه قابل محاسبه و یا غیر قابل محاسبه ادامه می دهیم.

یازده سال پیش شورای ملی مقاومت ایران در بیانیه سالگرد تأسیس خود اعلام کرد: شورا «برای غلبه بر توطئه های رژیم و سیاستهای استعماری که صعود یک مقاومت مستقل را برنمی تابند و برای پیشروی به سمت تغییر تدریجی تعادل قوا به سود ملت ایران، اساساً به مردم خود و به نیروی فعال ورزمنده خود متکی بوده است. ما با تلاش و کوشش مردم ایران و همه آزادیخواهان و رزمندگانی که حیات مقاومت مدیون تلاشهای شبانه روزی آنهاست، راه می گشاییم و پیشروی می کنیم».

 

۹۹- شورای ملی مقاومت ایران، در آغاز سی و هفتمین سال حیات خود، همچون سالهای گذشته بار دیگر بر اساس برنامه و مصوبات خود و با تأکید بر برنامه 10ماده یی خانم رجوی، خاطرنشان می كند:

– ما بر اساس خط مشی اصولی خود مبنی بر مخالفت با هرگونه مداخلة نظامی خارجی در ایران و مخالفت با هرگونه آلترناتیوسازی از جانب قدرتهای بزرگ، برضرورت قطع همه حمایتها و امدادرسانیها به دیكتاتوری مذهبی و تروریستی حاكم بر ایران، تأكید می كنیم.

– ما از مبارزه حق طلبانه کارگران و مزدبگیران علیه نظام حاکم و از مطالبات معلمان، پرستاران، پزشکان و دیگر اقشار معترض و به پاخاستة میهنمان، حمایت و همبستگی خود را با آنان اعلام می کنیم. خواست کارگران ایران برای حق اعتصاب و حق ایجاد تشکلهای مستقل کارگری و نظارت سازمان بین المللی ‏کار بر حقوق کارگران ایران و لغو کار کودکان، از خواستهای شورای ملی مقاومت ایران است.

– ما خواستار اقدام بی درنگ شورای امنیت ملل متحد به منظور جلوگیری از نقض حقوق بشر در ایران و بازدید گزارشگر ویژه حقوق بشر از زندانهای ولایت خامنه ای و ملاقات با خانواده شهیدان و زندانیان سیاسی هستیم و از جامعه جهانی می خواهیم برای توقف اعدامهای گسترده و خودسرانه به اقدام عملی و جدی دست بزند. چشم پوشی قدرتهای بزرگ از نقض حقوق بشر در ایران به بهانه توافق اتمی، محكوم و غیرقابل قبول است.

– ما برای رفع تمامی اشکال تبعیض جنسیتی از زنان، برابری کامل زن و مرد در تمامی عرصه های حیات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و قضایی، و لغو هرگونه تبعیض مذهبی مبارزه می كنیم و دفاع پیگیر از آزادی بیان و اندیشه، آزادی اطلاع رسانی و نفی سانسور را وظیفه خود می دانیم.

– ما از «خودمختاری داخلی به مفهوم رفع ستم مضاعف از همه شاخه ها و تنوعات ملی وطنمان و تأمین جمیع حقوق و آزادیهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی برای آنها در چارچوب وحدت، حاكمیت و یكپارچگی تجزیه ناپذیر كشور» دفاع می كنیم.

– ما از تلاش مدافعان بهبود محیط زیست برای جلوگیری از نابودی طبیعت و حفاظت و بهسازی محیط زیست قدردانی و حمایت می کنیم.

– ما به منشور ملل متحد پایبندیم، از همزیستی مسالمت آمیز، صلح و همکاریهای بین المللی و منطقه یی حمایت می کنیم . ایران آزاد فردا غیراتمی و عاری از سلاحهای کشتار جمعی است.

– ما بار دیگر در رابطه با قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 بر لزوم محاکمه آمران و عاملان این نسل کشی سازمانیافتة حکومتی که از مصادیق بارز جنایت علیه بشریت است، تأکید می کنیم و از کمیسر عالی حقوق بشر می‌خواهیم که یک کمیسیون مستقل برای تحقیق در مورد قتل عام سال ۶۷ تشکیل دهد. انتشار نوار صوتی آقای منتظری در گفتگو با اعضای هیأت مرگ در تابستان 1395، سند انکارناپذیر دیگری از این جنایت بزرگ است. سند دیگر مصاحبة تیرماه 1396 آخوند علی فلاحیان، وزیر اطلاعات پیشین رژیم، است که با استناد به خمینی گفت:« اینها اصلاً محاكمه نمی خواهند… اینها حكمشان همیشه اعدام است، اصلا حكم ولایی ایشان[خمینی] بود؛ چه قبل از این جریان 67 چه بعدش، حكم اینها اعدام است، حتی اگر حاكم شرعی هم حكم به اعدام نداده باشد».

 

۱۰۰- شورای ملی مقاومت همه زنان و مردان ایران زمین و نیروهای سیاسی و رنگین کمان نیروهای اجتماعی و فرهنگی ایران را فرا می خواند تا پیرامون شعار محوری «مرگ بر اصل ولایت فقیه، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه ای» در هزار و هزاران کانون شورشی و اشرف دیگر ، متحد و متشکل شوند. جنبش بیشماران و قیام مردم ایران، در هر کوی و برزن، در هر کارخانه و شهر و روستا و در هر اداره و مدرسه و دانشگاه، قادر است نظام اهریمنی، ضد مردمی و ضد ایرانی ولایت فقیه را به زیر کشیده و حاکمیت مردم را برقرار کند.

شورا در طرح جبهه همبستگی برای سرنگونی استبداد مذهبی، بر ضرورت همبستگی نیروهای جمهوریخواهی كه با التزام به نفی كامل نظام ولایت فقیه و همه جناحها و دسته بندیهای درونی آن، برای استقرار یك نظام سیاسی دموكراتیك و مستقل و مبتنی برجدایی دین از دولت مبارزه می كنند، تأكید نموده و در همین چارچوب، پیوسته برای همكاری با نیروهای سیاسی اعلام آمادگی كرده است.

شورای ملی مقاومت ایران

مردادماه

 

بیانیه سی و ششمین سالگرد تاسیس شورای ملی مقاومت ایران، فصل دهم