ارزانترین شیوه تولید برق، انرژی نهفته در باد موجود در سطح دریاها است

ارزانترین شیوه تولید برق

بر اساس یک تحقیق فراگیر،  پژوهشگران به این نتیجه رسیده اند که در خشکی و در سطح اقیانوسها و دریاها به اندازه کافی باد برای تولید انرژی برای مصرف کل بشریت وجود دارد.

نتایج این تحقیقات نشان می‌دهد، پاکترین و ارزانترین شیوه تولید برق، انرژی نهفته در باد موجود در سطح دریاها است

ارزانترین شیوه تولید برق، انرژی نهفته در باد موجود در سطح دریاها است