تجمع اعتراضی شبانه غارت شدگان  در اهواز

تجمع اعتراضی شبانه

 شب گذشته 19 مهر تجمع اعتراضی غارت شدگان موسسه آرمان وحدت در مقابل استانداری رژیم در اهواز برگزار شد. متحصنین پلاکاردهایی دردست داشتند وشعارهایی علیه کارگزاران دزد و غارتگر رژیم  دادند

تجمع اعتراضی شبانه غارت شدگان در اهواز