شکنجه یک زندانی  و زنجیر کردن  آن به میله پرچم در زندان اردبیل

شکنجه و زنجیر کردن زندانی

دژخیمان  زندان اردبیل درپاسخ به اعتراض یک زندانی  جوان به نداشتن مکان خواب، بعد از ضرب و شتم ، او را در حیاط زندان برای ساعتها در هوای سرد به میله پرچم زنجیر کردند.

اين زندانی به نام بهنام امیری،پس از اینکه از بند جوانان به بند ۵ این زندانی منتقل شد. به‌دلیل ازدحام جمعیت زندانی داخل بند و نبود جا جهت استراحت، از مأموران بند تقاضای جای استراحت می کند که با ضرب و شتم رئیس بند مواجه می شود. دژخيمان بعد ازمضروب کردن  این زندانی؛ او را به میله پرچم زنجیر می‌کنند..

شکنجه یک زندانی و زنجیر کردن آن به میله پرچم در زندان اردبیل