اشتراک گذاری:

برجام نافرجام ۶

گفتگو با علی صفوی

اشتراک گذاری:

برجام نافرجام، قسمت ششم – بررسی سیاست جدید آمریکا علیه رژیم آخوندی