برجام نافرجام ۶

گفتگو با علی صفوی

برجام نافرجام، قسمت ششم – بررسی سیاست جدید آمریکا علیه رژیم آخوندی