اشتراک گذاری:

برجام نافرجام ۷

گفتگی با جواد دبیران و رضا هفت برادران

 

اشتراک گذاری:

برجام نافرجام، قسمت هفتم – بررسی سیاست جدید آمریکا علیه رژیم آخوندی