اشتراک گذاری:

برجام نافرجام ۵

 

اشتراک گذاری:

برجام نافرجام، قسمت پنجم – بررسی سیاست جدید آمریکا علیه رژیم آخوندی