اشتراک گذاری:

برجام نافرجام ۴

 

اشتراک گذاری:

برجام نافرجام، قسمت چهارم – بررسی سیاست جدید آمریکا علیه رژیم آخوندی