تبیین جهان – قسمت ۷۳ – مسعود رجوی

تبیین ماتریال دیالکتیکی تکامل

• یک تذکر

• تشریح کلی دیدگاه ماتریال دیالکتیکی

• رد تبیین مکانیستی ( تصادف )