تجمع اعتراضی نخل‌داران در بوشهر در مقابل شرکت بهره برداری  آبیاری

 

  نخل‌داران آبپخشی در بوشهر روز چهارشنبه 26 مهر  در مقابل شرکت بهره برداری

از شبکه‌های آبیاری و زهکشی تجمع اعتراضی برگزار کردند

تجمع کنندگان می گویند: حقآبه 20درصد افزایش یافته اما از آب دادن به نخل‌ها خبری نیست

تجمع اعتراضی نخل‌داران در بوشهر در مقابل شرکت بهره برداری آبیاری

اجتماعی و اقتصادی |