کارزار جهانی اشرف نشانها

كارزار جهانی اشرف نشانها ، محكوميت نقض حقوق بشر در ايران حمايت از جنبش دادخواهي. گزارشهايي از

هلند ،لاهه- كانادا ،اتاوا-سوئد ،يوتوبوري

کارزار جهانی اشرف نشانها – محکومیت نقض حقوق بشر، حمایت از جنبش دادخواهی

سیاسی, گزارشهای خبری |