گزارشی از نابودی کارخانجات قند و کشتزارهای چغندر در حاکمیت آخوندی

سرخط ۱ آبان ۱۳۹۶- بررسی نابودی کارخانجات قند و کشتزارهای چغندر در میهن اسیر