گزارشی از نابودی کارخانجات قند و کشتزارهای چغندر در حاکمیت آخوندی

اشتراک گذاری:

سرخط ۱ آبان ۱۳۹۶- بررسی نابودی کارخانجات قند و کشتزارهای چغندر در میهن اسیر

اشتراک گذاری: