گزیده‌ای از بیست و دومین همیاری ملی با سیمای آزادی – روز اول، قسمت ۴

منتخب همیاری ۲۲ – روز اول – ۴

مهمانان برنامه

سیما باقرزاده

جمعی از اشرف نشانها