گزیده‌ای از بیست و دومین همیاری ملی با سیمای آزادی – روز اول، قسمت ۵

منتخب همیاری ۲۲- روز اول – ۵

مهمانان برنامه

احسان امین الرعایا

فرزین هاشمی