گزیده‌ای از بیست و دومین همیاری ملی با سیمای آزادی – روز دوم – قسمت ۵

گزیده‌ای از بیست و دومین همیاری – روز دوم – ۵

مهمانان برنامه: ناهید همت آبادی، ابراهیم مازندرانی و سنابرق زاهدی