گزیده‌ای از بیست و دومین همیاری ملی با سیمای آزادی – روز دوم – قسمت ۱

گزیده‌ای از بیست و دومین همیاری- روزدوم -۱

مهمانان برنامه: مهین مشفق نیا ، حسین ربوبی و جمعی از اشرف نشانها