گزیده‌ای از بیست و دومین همیاری – روز دوم – ۴

مهمانان برنامه: جمعی از اشرف نشانها، ناهید همت آبادی و ابراهیم مازندرانی

گزیده‌ای از بیست و دومین همیاری ملی با سیمای آزادی – روز دوم – قسمت ۴