گزارش پایانی از برنامه سه روزه همیاری ملی

گزارش پایانی از برنامه سه روزه همیاری ملی با سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران