گزیده‌ای از بیست و دومین همیاری ملی با سیمای آزادی – روز سوم – قسمت ۱

گزیده‌ای از بیست و دومین همیاری- روز سوم-۱

مهمانان برنامه: محمد‌علی توحیدی و جمعی از اشرف نشانها