گزیده‌ای از بیست و دومین همیاری ملی با سیمای آزادی – روز سوم – قسمت ۲

گزیده‌ای از بیست و دومین همیاری-روزسوم-۲

مهمانان برنامه: جمعی از اشرف نشانها و ابوالقاسم رضایی