گزیده‌ای از بیست و دومین همیاری ملی با سیمای آزادی – روز سوم – قسمت ۳

گزیده‌ای از بیست و دومین همیاری-روز سوم-۳

مهمانان برنامه: جمعی از جوانان اشرف نشان و مهناز سلیمیان