گزیده‌ای از بیست و دومین همیاری ملی با سیمای آزادی – روز سوم – قسمت ۴

گزیده‌ای از بیست و دومین همیاری-روزسوم-۴

مهمانان برنامه: مهناز سلیمیان و بهزاد نظیری