گزیده ای از برنامه ۳ روزه همیاری ملی با سیمای آزادی

 

گزیده ای از برنامه ۳ روزه همیاری ملی با سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران