اخبار اعتراضات و اعتصابات و تجمعات اقشار مختلف مردم ایران – ق۲

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران ۱۷ آبان ۱۳۹۶