عمیقترین شکاف طبقاتی در جامعه ایران. گزارش

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران ۱۷ آبان ۱۳۹۶