اندازه متن
Aa Aa

اشتراک گذاری:

 دكتر حسين فاطمي

 الگوي درخشان وفا و ايستادگي

همراهان و همكاران سابقش او را به بي صداقتي يا جاسوسي اينتلیجنت سرويس متهم كردند. آخوندها اقدام به ترور او كردند. چرچيل طي نامة محرمانه يي به شاه نوشت: براي او بهترين جواب اعدام است. شاه گفت: او هنوز پيدا نشده، وقتي دستگير شود اعدام خواهد شد. سر دنيس رايت، سفير انگليس به تيمور بختيار گفت: در نخستين فرصت مشتي به دهان او بكوب تا بداند هيبت امپراطوري بازي كردني نيست.

18آبان 1358، سردار شهيد خلق موسي خياباني، طي يك سخنراني بر مزارش، او را تك ستارة درخشان آسمان انقلاب ايران در دوران نهضت ملي توصيف كرد.

دكتر حسين فاطمي، جوانترين وزير خارجة تاريخ ايران. دستيار و معاون پارلماني دكتر محمد مصدق.

راديو ایران :

اين جا تهران است، شنوندگان ارجمند، در برنامة مصاحبه امشب همانطور كه قبال اطلاع داده شد، جناب آقاي دكتر حسين فاطمي معاون پارلماني نخست وزير شركت مي كند. اينك با تشكر از ايشان مصاحبه را شروع مي كنيم:

ببخشيد جناب آقاي دكتر فاطمي ممكن است بفرماييد تأثير مطبوعات درمبارزة ملي شدن صنعت نفت تا چه حد بوده است؟

صداي فاطمي: از من خواسته اند كه نقش مؤثر ونافذ مطبوعات را در كار ملي شدن نفت تشريح كنم. و توضيح دهم كه قلمهاي رشيد و شجاع و وطن پرست در اين مبارزة مقدس تا چه حد سهيم و شريك بوده اند.

حسين فاطمي در روز عاشوراي 1296 شمسي درشهر نائين به دنيا آمد. درسال 1316 پس از پايان تحصيلات دبيرستاني به تهران رفت. از همان نخستين روزهاي ورود به تهران سردبير و مدير داخلي روزنامة ستاره شد. بعد از سقوط ديكتاتوري 20سالة رضاشاه، سردبيري روزنامة باختر را عهده دار گرديد. فاطمي در تابستان 1324 براي گذراندن دورة دكترا روانة پاريس شد. شهريور 1327 به ايران برگشت. در 20ارديبهشت 1330 معاونت سياسي و پارلماني مصدق را به عهده گرفت. 26بهمن سال1330 بر مزارمحمد مسعود، روزنامه نگار شهيد، مورد سوءقصد عامل آخوندها قرار گرفت. شب كودتاي 25مرداد 1332، بازداشت و فرداي همان روز باشكست كودتا آزاد شد و بلافاصله كاخهاي شاه را كه گريخته بود مهر و موم كرد. وي پس از كودتاي 28مرداد32 مخفي شد.

ما روزهاي اول مبارزه را طي مي كنيم. زحمت و مرارت بسيار در پيش داريم. ولي بدون ترديد سرانجام موفقيت با ماست. 22خرداد 1321 يعني نزديك به يك سال پس از سقوط رضا شاه نوشت:

دزدها هنوز هم مال مردم را مي برند. اما همان جا بلافاصله اضافه كرد: ما تا دقيقة آّخر مبارزه مي كنيم.

فاطمي كه مشروطيت را برباد رفته مي ديد، روز 15مرداد 1328 در روزنامة باختر نوشت: «معني 40سال مشروطيت اين بود كه ما درخانة خودمانجرأت نفس كشيدن نداريم و هر وقت صدايي بلند كنيم، با تخماق حكومت مغزمان متلاشي مي شود!»

او در سرمقالة 26مرداد 1328 روزنامة باختر نوشت: «طبقة زمامدار ايران از قلم پاك كه … جيره خوار او نمي شود، وحشت دارد…. در اين قبرستان كسي حق زندگي دارد كه با كفن دزدها شريك زندگي دارد… دراين قبرستان كسي حق زندگي دارد كه با كفن دزدها  شريك باشد، استخوان مرده ها را بسوزاند …. و با لاشخورها دمخور بشود.

رسوايي انتخابات تقلبي دورة شانزدهم مجلس بلافاصله مهر تأييدي شد بر آن چه كه فاطمي فرياد مي كرد و مي نوشت، او در روز 12مهر 1328 نوشت: اين انتخابات رسوا مردم را به ستوه آورده است. دكتر فاطمي پس از آزادي نوشت: هنوز ايران آن قبرستاني نيست كه شركت نفت آرزو مي كند. روز 30آذر در سرمقالة باختر امروز نوشت: به اين شغالهايي كه در سوراخهاي بهارستان پنهان شده اند، بگوييد آن آزادي عمل كه ليست انتختابات ايران را دكتر اقبال به امضاي كلنل ويلر مستشار سفارت انگلستان برساند، براي هميشه در ايران مرد. و هفدهم ديماه 1329 نوشت: غلامان اجنبي گمان كرديد با سرنوشت يك مملكت مي شود شوخي كرد؟ روز 29ديماه همان سال در سرمقالة بسيار تندي نوشت: آقاي سفير انگلستان… به دنيا نشان خواهيم داد كه ملت ايران در مبارزة مرگ و زندگي خويش، با كسي شوخي نمي كند. روزبيست ويكم مهر دكتر فاطمي كودتايي را كه توسط ميدلتون، كادار سفارت انگلستان، سرلشگر زاهدي، سيد ضياءالدين طباطبايي، اسدالله علم، سرلشگر حجازي، سرتيپ آريانا و با همكاري دكتر مظفر بقايي ضد دولت مصدق در حال شكل گيري بود افشا كرد. 9روزبعد دكترفاطمي قطع رابطة سياسي ايران وانگليس را اعلام كرد.

در اين زمان دربار و دولتهاي استعماري و ارتجاع داخلي، تماما دست در دست يكديگر، به دشمني با نهضت ملي و رهبران صديق آن به ويژه فاطمي بر خاسته بودند و سرانجام روز 26بهمن 1330 ماشة اسلحه يي را كه عوام سيد ضياءالدين طباطبايي تهيه كرده بودند، آخوندها چكاندند. جنايت بر مزار محمد مسعود اتفاق افتاد كه او نيز توسط فرصت طلبان خائن ترور شد. آن شليك اگر چه دكتر فاطمي را نكشت، ناقوس شروع جنگي بود كه تا تابستان سال بعد بي امان ادامه يافت و با اوج خود رسيد. آن شليك اعلام شروع فصل كودتاهاي پي در پي بر ضد تنها حكومت ملي تاريخ ايران بود. شب كودتاي 25مرداد 1332 دكتر فاطمي و دو تن ديگر از اعضاي دولت مصدق توسط گارد شاه دستگير شدند. با بازداشت سرهنگ نصيري، رئيس گارد سلطنتي توطئة كودتاي 25مرداد، خنثي شد و شاه به بغداد گريخت. روز 25مرداد، فاطمي كاخهاي شاه را مهر و موم كرد و به سفير ايران در بغداد تلگرامي براي بازداشت شاه فرستاد و عصر همان روز 25مرداد، در ميتينگي درميدان بهارستان دكتر فاطمي خواستار لغو نظام سلطنتي شد. در سرمقالة باختر امروز 25مرداد نوشت: بي اعتنايي به سرنوشت ميليونها مردم، تا همين جا كافي است، سرمقالة فردا تندتر بود: شاه سردستة خيانتكاران. اما درست در هنگامة نبرد و در اوج مبارزات نهضت ملي ايران، ياران سست عنصر و مدعيان بي عمل، فرو نشستند و سرانجام ارتجاع و استعمار و دربار فاسد، موفق به اجراي كودتاي شوم خود شدند. دكتر فاطمي پس از كودتاي 28مرداد 32 مخفي و در اواخر زمستان همان سال دستگير شد. فاطمي روز دستگيري و حين جابه جايي به زندان، مورد تهاجم سازمانيافتة اوباش دولتي قرار گرفت و به شدت زخمي شد. اما فاطمي آن چنان محبوب بود كه شاه خائن حتي در زندان و آخرين لحظات هم اميد داشت او را بخرد. يكي از همبندان دكتر فاطمي نقل كرده: فرستادة مخصوص شاه، تيمور بختيار كه حامل پيام شاه بود، شكست خورده از سلول فاطمي بيرون آمد و سرانجام سحرگاه روز چهارشنبه 19آبان 1333 دو مزدور سرسپردة شاه جنايتكار، سرتيپ آزموده،دادستان ارتش و تيمور بختيار، فرماندار نظامي، براي اجراي مراسم اعدام به سلول دكتر فاطمي در زندان لشگر 2زرهي رفتند. دكتر فاطمي درآخرين صحبتهايش گفت: من مي ميرم كه نسل جوان ايران از مرگ من درس عبرتي گرفته و با خون خود از وطنش دفاع كرده و نگذارد جاسوسان اجنبي بر اين كشور حكومت نمايند. سرانجام دكتر فاطمي با 8گلولة صربي در خون داغش پرپر شد. اورا بنا به وصيتش در مزار شهيدان 30تير1331 در ابن بابويه به خاك سپردند. كلام آخرينش اين بود: مرگ بر دوقسم است. مرگي در رختخواب ناز ومرگي درراه شرف و افتخار. من خداي را شكر مي كنم كه در راه مبارزه با فساد شهيد مي شوم. اميدوارم سربازان مجاهد نهضت هم چنان مبارزه را ادامه دهند

دكتر حسين فاطمي، شهيد راه وطن، يار وفادار دكتر مصدق، مدافع حقوق ملت ايران

اشتراک گذاری:

دكتر حسين فاطمي، شهيد راه وطن، يار وفادار دكتر مصدق، مدافع حقوق ملت ايران