خیزش قهرمانانه کارگران هپکو-شهریور ۹۶

سرخط ۱۹  آبان ۱۳۹۶- نگاهی به خیزش قهرمانانه کارگران هپکو-شهریور ۹۶