محکومیت نقض حقوق بشر در ایران

 

تصویب شصت و چهارمین قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران در کمیته سوم

سیاسی |