شورای ملی مقاومت

دبیرخانه شورای ملی مقاومت طی اطلاعیه‌ای درباره اظهارات  آخوند روحاني درمورد عدم پرداخت پولهای غارت شده مردم،  اعلام کرد: رئيس جمهور ارتجاع كه در كنار خامنه اي و ديگر سران رژيم،  خود يكي از بزرگترين سارقان تاريخ ايران است بعد از يكسال وعده و وعيد به غارت شدگان  گفت: «بانک مرکزی هم محذوراتی دارد و نمی‌توان گفت که از پول بانک مرکزی برای حل این مشکلات استفاده کند».

اظهارات وقيحانه روحاني در حالي است كه به اعتراف مقامها و رسانه هاي حكومتي بيش از ۵۰۰۰ مؤسسه اقتصادي، كه اموال مردم را غارت كرده اند، متعلق به سپاه پاسداران، بسيج و نيروي انتظامي و ديگر ارگانهاي حكومتي است كه از اجازه و حمايت بانك مركزي تحت کنترل روحانی برخوردارند و ۱۰ تا ۲۵ در صد نقدينگي كشور را در اختيار دارند.

اين رژيم و همه باندها و سردمدارانش در چپاول اموال مردم ايران همدست و شريكندو تنها با سرنگوني تماميت اين رژيم ، مردم ايران روي رفاه و آسايش و آزادي را خواهند ديد.

شورای ملی مقاومت – آخوند روحانی و مقصر جلوه دادن غارت شدگان

سیاسی |