ابعاد خسارات زلزله کرمانشاه – گفتگو با فرید معدومی

سرخط – ۲۴آبان ۱۳۹۶