انفجار کوره ذوب کارخانه فولاد عجب شیر درآذزبایجان شرقی

 انفجار کوره ذوب فولاد عجب شیر 

در اثر انفجار کوره ذوب کارخانه فولاد عجب شیر یک فرد ۵۰ ساله دچار سوختگی شدید شد

که از عجب شیر توسط اورژانس هوائی تبریز به بیمارستان سینا انتقال یافت

انفجار کوره ذوب کارخانه فولاد عجب شیر درآذزبایجان شرقی