خودکشی دختر سیزده ساله سردشتی – رشد ۶۶ درصدی خودکشی زنان

خودکشی دختر نوجوان

دختر سیزده ساله ای در سردشت روز سه شنبه گذشته با حلق آویز کردن خود ، دست به خودکشی زد و متاسفانه جان سپرد. چندی پیش نیز مادر وی خودکشی کرده بود. خودکشی در بین زنان در حاکمیت رژیم زن ستیز آخوندی ظرف 5 سال گذشته 66 درصد افزایش یافته است.

خودکشی دختر سیزده ساله سردشتی – رشد ۶۶ درصدی خودکشی زنان