اخبار اعتراضات و اعتصابات و تجمعات اقشار مختلف مردم ایران

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران ۲۸ آبان  ۱۳۹۶