بی اعتمادی مردم نسبت به سردمداران نظام پوسیده آخوندی – گفتگو با وحید صادق

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران ۲۸ آبان  ۱۳۹۶