بی اعتمادی مردم نسبت به سردمداران نظام پوسیده آخوندی – گفتگو با وحید صادق

اشتراک گذاری:

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران ۲۸ آبان  ۱۳۹۶

اشتراک گذاری: