خشم و اعتراض هموطنان زلزله زده نسبت به کارگزاران رژیم و بی اعتنایی آنان

سرخط –  ۲۸ آبان  ۱۳۹۶