زلزله استان کرمانشاه و درد و رنج مردم – گفتگو با دکتر حسین وثوق

اشتراک گذاری:

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران ۲۸ آبان  ۱۳۹۶

اشتراک گذاری: