زلزله استان کرمانشاه – آن چه گذشت به روایت تصاویر

سرخط  ۳ آذر ۱۳۹۶ – گزارش تصویری از زلزله کرمانشاه