تبیین جهان – قسمت ۷۵ – مسعود رجوی

تبیین ماتریال دیالکتیکی تکامل

  • اعتقاد به قانونمندی در عین رد «از پیش تعییین شدگی» و هدفداری .
  • آغاز نتاقض