تبیین جهان – قسمت ۷۴ – مسعود رجوی

تبیین ماتریال دیالکتیکی تکامل

  • اعتقاد به قانونمندی در عین رد «از پیش تعیین شدگی» و هدفداری