زلزله

پس از گذشت از 25 روز از زلزله هفت و سه ریشتری کرمانشاه، مردم سرپل ذهاب

در هوای سرد در چادر به سر می برند و از حداقل امکانات زندگی محروم هستند

زلزله -وضعیت هموطنان زلزله زده در  سر پل ذهاب پس از زلزله