مرگ سه هموطن بر اثر انفجار مين به جای مانده از جنگ ضدمیهنی در مهران

 

عصر روز دوشنبه 13 آذر 96 سه هموطن در مهران در  برخورد با يك مينهای به جای مانده از جنگ ضدمیهنی  كشته شدند. جان باختگان دو زن و یک مرد  بودند.

خبرگزاريهاي حكومتي مين منفجر شده را از نوع ضد تانك عنوان كردند كه از زمان جنگ ضد ميهني بعد از 29 سال همچنان باقي مانده بود.

خاطر نشان ميشود كه از پايان جنگ ضد ميهني تاكنون تعداد بيشماري از هموطنان در استانهاي آذربايجان غربي ،كردستان ،ايلام ،كرمانشاه و خوزستان

قرباني انفجار اين مينها بوده اند اما كارگزاران رژيم هيچگاه اقدام به پاكسازي كامل مناطق مين گذاري شده نكرده اند.

مرگ سه هموطن بر اثر انفجار مين به جای مانده از جنگ ضدمیهنی در مهران