در یک نگاه ساعت ۲۴۳۰ – سرخط آخرین اخبار، پنجشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۶

در یک نگاه ساعت ۲۴۳۰ – سرخط آخرین اخبار، پنجشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۶