سروده مالباخته ام اما…

سروده مالباخته ام اما….

در تقدیر از پایداری هموطنان غارت شده ای که  اجازه ندادند صدای اعتراضشان در حصار سرکوب و  فریب  آخوندی خاموش شود