فراخوان بازنشستگان به تجمع مقابل مجلس ارتجاع در روز یکشنبه

 بازنشستگان طی اطلاعیه یی  به تجمع مقابل مجلس ارتجاع برای روز یکشنبه 19 آذر فراخوان دادند.

در این فراخوان از همه اقشار از جمله غارت شدگان، دانشجویان، اخراجیها و زنان خواسته شده است در این تجمع حضوریابند

 در این فراخوان آمده است: چرا باید  در  روز 19آذر در مقابل مجلس حضوری گسترده وفراگیر داشته باشیم .

زیرا یک بازنشسته سال های گذشته حدود نصف و حتی کمتر از حقوق بازنشسته سال جاری در شرایط مساویاز نظر سنوات ومدرک حقوق دریافت می  کند واین یک تبعیض آشکار است .

زیرا قانون مدیریت خدمات کشوری که سال (86) به تصویب رسید ،دولت آنرا به طور کامل اجرا نکرد و از آن تاریخ تا امروز (10) سال به بازنشستگان بدهکار است .

زیرا مسئولین اعتراف می کنند که به دلیل تورم سال های گذشته (67 /7) از قدرت خرید بازنشستگان کاسته شده است . واین ظلمی نا بخشودنی است .

زیرا مسئولین به سوء مدیریت صندوق های بازنشستگی اعتراف می کنند و این سوء مدیریت به دلیل روابط موجود در جامعه است ونه ضوابط .

پس تاوان این بی کفایتی وبی لیاقتی بعهدهء مسئولین رده بالاست و نه بازنشستگان .

زیرا بازنشستگان خواهان اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در بازه زمانی حداکثر دوسال هستند نه پنج سال.زیرا بیمه ی بازنشستگان نا کار آمد است

و خواهان برخورداری ازبیمه ی کار آمد و این هم با داشتن ردیف بودجه ای قابل اجراست

زیرا یکی از وظایف نمایندگان مجلس ،نظارت بر حسن اجرای مصوبات مجلس است ولی متاسفانه نمایندگان بهوظیفه ی قانونی خود عمل نکردند

زیرا نبود اعتبار برای همترازی حقوق بازنشستگان بهانه  ای بیش نیست زیرا دولت در موارد بسیارغیر ضروری اعتباراتی را در بودجه منظور کرده است واین هم تبعیض دیگری در مورد بازنشستگان .

پس دوستان وهمکاران وهمراهان بازنشسته بپاخیزید تا فرصت داریم زیرا قانون مدیریت خدمات کشوری در شرف دائمی شدن و بودجه سال (97) در حال ارائه به مجلس می باشد .

ما منتظر حضور شکوهمند شما در روز (96/9/19)  هستیم.

مکان :  میدان بهارستان –

فراخوان بازنشستگان به تجمع مقابل مجلس ارتجاع در روز یکشنبه