کارگران و کارکنان شرکت فولاد نطنز، تجمع اعتراضی برگزار کردند

کارگران و کارکنان شرکت فولاد نطنز

  • تجمع اعتراضی و اعتصاب کارگران و کارکنان شرکت فولاد نطنز در روز سه شنبه در محل کارخانه برگذار شد.
  • کارگزاران رژیم هشت ماه حقوق و شش ماه حق بیمه این کارگران را پرداخت نکرده اند

کارگران و کارکنان شرکت فولاد نطنز، تجمع اعتراضی برگزار کردند