در یک نگاه ساعت ۱۰۳۰ – سرخط آخرین اخبار، پنجشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۶

در یک نگاه ساعت ۱۰۳۰ – سرخط آخرین اخبار، پنجشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۶