تبیین جهان – قسمت ۷۶ – مسعود رجوی – تاریخ ۱۸ آذر ۱۳۹۶

تبیین ماتریال دیالکتیکی تکامل

  • اعتقاد به قانونمندی در عین رد «از پیش تعیین شدگی» و هدفداری
  • آغاز تناقض