اعدام -دژخیمان خامنه ای یک زندانی را در محوطه زندان ساری اعدام کردند

اعدام 

صبح امروز دژخیمان خامنه ای یک زندانی را در محوطه زندان ساری اعدام کردند.

زندانی اعدام شده با نام  اختصار (ع ـ پ) معرفی شده است.

اعدام -دژخیمان خامنه ای یک زندانی را در محوطه زندان ساری اعدام کردند