قیام علیه غارتگران ولایت فقیه

سرخط ۲۱ آذر ۱۳۹۶- میان پرده یی از اعتراضات و ابراز خشم هموطنان غارت شده علیه غارتگران ولایت فقیه