تظاهرات مردم رشت نیز امروز جمعه ۸ دی ماه برگزار شد.  اولین فیلمهای ردیافتی از رشد نشان دهنده گسترده بودن و شرکت جمعیت کثیری از جوانان رشت در این تظاهرات است

فیلمی از تظاهرات مردم رشت جمعه ۸ دی